ZŠ Halenkov - skolni-druzina

Školní družina

Školní družina nabízí výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost mimo vyučování. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit z oblasti vzdělávací, odpočinkové rekreační a zájmové.

Práce družiny je samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti a řídí se specifickými požadavky a pravidly pedagogiky volného času.

Žákům zabezpečujeme náplň volného času v době před vyučováním, odpoledne před odchodem domů nebo odchodem na jiné zájmové aktivity. Střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti. Pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní i fyzické potřeby a rozmanité zájmy. Žáci pracují a chovají se podle svých rozumových schopností. Vychovatelka individuálně působí na žáky v době zvýšené únavy z vyučování, kdy se projevuje i větší potřeba pohybu jako kompenzace dlouhého sezení při vyučování. Snažíme se vyhovět a přizpůsobit režim dne tak, aby vyhovoval dětem při výběru her, různé pohybové aktivity i pobyt venku na školní zahradě či hřišti.

 

Provoz školní družiny

Během školního roku.

Ranní družina           6:30 - 7:30

Odpolední družina    11:30 – 16:00

Kontakt:

 I. Oddělení – paní Bohdana Černotová, tel. 603188327

II. Oddělení ­- paní Pavla Hahnová, tel. 737138721

 

Přijímaní žáků do ŠD

Žáky přijímáme na základě řádně vyplněného zápisního lístku.

Poplatek za pololetí činí 300.- Kč

 

Chování

Za žáka, který byl ve škole a do družiny se nedostaví s řádným omluvením od zákonných zástupců vychovatelka nezodpovídá (bezpečnost žáka).

Jestliže žák svým chováním soustavně narušuje kázeň a činnost ve družině, lze žáka ze ŠD vyloučit.