ZŠ Halenkov - historie-zs

Historie ZŠ Halenkov

První škola v Halenkově vznikla v roce 1788. Byla to škola triviální, jednotřídní, později dvojtřídní. Škola byla zřízena při faře, proto se jí říkalo též farní nebo církevní. Navštěvovaly ji děti ve věku od 6 do 9 let. Vyučovalo se trivium (čtení, psaní, počty) a náboženství. Školní docházka byla povinná, ale nedodržovala se. Obecné školství se tehdy řídilo podle školního řádu, který vypracoval Jan Ignác Felbinger, opat v Zaháni, v roce 1774 a byl schválen pro všechny rakouské země. Zvláštností je, že halenkovská škola byla umístěna ve farním chlévě. Hodně škol vznikajících v té době na Valašsku nemělo svou vlastní budovu, a proto se vyučovalo provizorně v pastouškách, rodinných domech, hostincích, na radnicích a zřídka v kostele. Ve farním chlévě v Halenkově se nejen učilo, ale bydlel tam i učitel. Je třeba ale připomenout, že fara i farní chlév byly nové, čerstvě postavené, zděné.

ZŠ Halenkov historie školy

První učitel se jmenoval Martin Výskala, jeho roční plat obnášel 101 zlatých 19 krejcarů. Po něm nastoupil nadučitel Jakub Valla, který kromě výuky ve škole hrál v kostele při bohoslužbách na varhany. V roce 1792 navštěvovalo (nebo přesněji mělo navštěvovat) halenkovskou školu 61 dětí, v roce 1806 to už bylo 201 dětí.

Samostatná školní budova byla postavena před dvěma sty lety roku 1807 na panském pozemku, blízko kostela, u cesty ze Vsetína do Velkých Karlovic. Rozpočet na stavbu činil 4320 zlatých. Náklady hradil náboženský fond a částečně obec. Roku 1822 navštěvovalo školu 315 žáků, z toho bylo 199 z Halenkova, 99 z Hovězí (tenkrát Halenkov sousedil s Hovězím, obec Huslenky se oddělila od Hovězí v roce 1949) a 17 z Nového Hrozenkova.Podmínky pro výuku se postavením nové školy zlepšily, ale výsledky vyučování nebylo dobré – vizitace (kontrola) zjistila, že jen málo dětí dovede psát. Roční plat učitele byl malý – 122 zlatých 6 měřic pohanky a 8 sáhů dřeva na vytápění školy. V roce 1824 požádal starý a nemocný Jakub Valla, aby mu byl přidělen výpomocný učitel. S žádostí se obrátil přímo na rakouského císaře Františka I., ale neuspěl.

Třetím učitelem působícím na halenkovské škole byl Damián Matura z Vlčnova, zastával též místo varhaníka. Oženil se s dcerou Jakuba Vally. Roku 1867 nastoupil na místo Damiána Matury jeho syn Antonín Matura, který učil v Halenkově až do roku 1890. Povinná školní docházka byla roku 1869 prodloužena na osm let. V roce 1872 mělo navštěvovat halenkovskou dvoutřídní školu 418 žáků. Do této školy „byli přiškoleni“ i žáci z Bratřejůvky, Černého, Kychové, Hlubočka a také Zbeličného. Děti z uvedených údolí přestaly do Halenkova docházet, když byla v roce 1887 postavena škola Na Bařinách. Docházky do škol byla velmi špatná. Způsobila to i novela ke školskému zákonu z roku 1883, která povolovala, aby se na vesnických školách vyučovalo jen polodenně a aby školní děti mohly pracovat za nepatrnou mzdu při polních pracích. Nejhorší dopady na školství měly tak zvané úlevy ve školní docházce. Tyto úlevy mohly být na žádost rodičů přiznány dětem dvanáctiletým a starším od dubna do listopadu. Dalšími důvody nedostatečné školní docházky byly: velká vzdálenost do školy, neschůdné cesty (zvláště v zimě), nedostatečné oblečení a obutí, opatrování mladších sourozenců, pasení dobytka a někdy musely děti vydělávat peníze, aby pomohly rodičům živit rodinu.

I když někteří žáci odešli do školy Na Bařinách, halenkovská škola nestačila pro velký počet žáků. Obec proto zakoupila dřevěný dům číslo 10 v horní části Halenkova, upravila jej a zřídila tam v roce 1888 jednotřídní obecnou školu U Koňaříků. Ta byla v provozu deset let a pak ji nahradila zděná, jednopatrová budova (dřevěná škola byla zbourána). Do nové školy chodily děti z horního konce Halenkova, ale i děti z Břežité, Lušové a z Nového Hrozenkova – Čubova. Děti z Nového Hrozenkova – Čubova a Břežité se vlastní školy Na Čubově dočkaly až v roce 1925. Škola vznikla upravením Kohnovy rašplovny. 0 obecní kronice je uvedeno, že v Thonetově továrně byla v provozu jednotřídní obecná škola, kde se vyučovalo v němčině a navštěvovaly ji děti německých továrních zaměstnanců. 11. Července 1909 se konala slavnost dvacetiletého trvání této soukromé školy. Aby mohla škola u Kostela pojmout všechny žáky, muselo se učit i v bývalém hostinci na Dolních výpustech a v obecním domku zvaném „Harcovňa“, který stál na Horních Výpustech. Toto řešení bylo provizorní, byla tedy postavena v roce 1911 vedle staré školy U Kostela nová budova. V pořadí čtvrtou školu postavila obec v nejdelším a nejvíce obydleném halenkovském údolí – v Dinotici v roce 1912.

Děti, které končily školní docházku na obecné škole a chtěly se dál učit a studovat, mohly docházet nebo dojíždět od roku 1921 do měšťanky v Novém Hrozenkově. Zákon číslo 189 ze dne 3. dubna 1919 stanovil, že měšťanskou školu je možno zřídit v obci, kde již existuje veřejná obecná škola a jestliže obecnou školu navštěvuje alespoň 400 dětí. Tyto podmínky byly v Halenkově splněny. Uvažovalo se proto o stavbě měšťanské školy už před druhou světovou válkou. K otevření měšťanské školy došlo až po válce. Po náročných jednáních povolila Zemská školní rada v Brně zřízení Měšťanské školy V Halenkově s účinností od 1. 9. 1947.

Škola byla umístěna v dřevěné budově, ve které za války bydlela finanční stráž. Zákonem o jednotné škole z roku 1948 byly měšťanské školy zrušeny a přejmenovány na střední školy. Žáci tehdy chodili do 1. až 5. třídy národní školy a do 1. až 4. třídy střední školy. V roce 1951 nestačila kapacita střední školy pro všechny žáky. Řešilo se to tak, že obec přistavila ke staré budově další dvě třídy a dílny. V roce 1953 se školní docházka změnila z devíti let na osm podle zákona číslo 31/1953 Sb. o školské soustavě. Změnil se i název školy – ze střední školy se stala osmiletá střední škola (OSŠ). V tomto roce ukončily samostatnou činnost národní škola U Kostela a národní škola U Koňaříků. Tyto školy pak spravovalo ředitelství osmileté střední školy. Škola v Dinotici měla pro svou odlehlost vlastní vedení až do roku 1967. Další změna nastala od 1. ledna 1961. Změny byly stanoveny školským zákonem číslo 186/1960 Sb. Osmiletá střední škola byla nahrazena základní devítiletou školou (ZDŠ).

Základní devítiletá škola v Halenkově byla umístěna v šesti budovách, které stály na čtyřech místech. Budovy stárly, neměly potřebné vybavení. Nejhorší prostředí bylo v dřevěné budově, protože podlahy hnily a propadaly se, dřevěné části se bortily a pracovníci UP závodů pomáhali s údržbou, aby školu udrželi v provozu. Škola v Halenkově patřila k nejhorším v okrese Vsetín. O stavbě nové školy proběhla mnohá jednání na nadřízených školských úřadech i na Ministerstvu školství a po mnoha urgencích byla stavba školy zařazena na první místo v okrese. Pozemní práce byly zahájeny 8. listopadu 1964. Stavba byla zkolaudována 18. srpna 1967 a slavnostní otevření Základní devítileté školy V Halenkově proběhlo 20. srpna 1967. Než se uskutečnila kolaudace, bylo vynaloženo mnoho pracovního úsilí stavbařů, pracovníků MNV, vedení školy a učitelů. Při dokončovacích pracích pomáhali rodiče žáků, otcové při stěhování nábytku, maminky a učitelky při úklidu, vojáci z místní posádky při svoz nábytku, pracovníci UP při montáži nábytku, učitelé při vybavování tříd a kabinetů. Dalo by se říci, že dokončováním školy žila celá vesnice. Škola byla na pěkném místě ve středu obce. Ve školním roce 1967 – 1968 ji navštěvovalo 511 žáků, kteří se učili v 18 třídách. Kromě tříd měli žáci výuku v odborných pracovnách chemie, výtvarné výchovy, přírodopisu, dílen, cvičili v tělocvičně a na školním hřišti, dívky se učily vařit a správně stolovat ve cvičné kuchyni, většina žáků se stravovala ve školní jídelně. Dále byla škola vybavena 14 kabinety s učebními pomůckami. Stavbu školy hradil stát, rozpočet činil necelých 5 000 000 Kč. Škola v Halenkově se konečně mohla rovnat dobře vybaveným městským školám.

ZŠ Halenkov historie školy

Co se stalo se školními budovami, do kterých žáci přestali chodit? Škola U Kostela, která byla postavena v roce 1807, byla zbourána, aby se mohla částečně vyrovnat silnice vedoucí středem obce. Druhá budova postavená v roce 1911 sloužila jako zvláštní škola, později jako knihovna a nyní jsou tam 2 prodejny. Škola u Koňaříků byla upravena pro mateřskou školu a v současnosti je zde základní škola praktická pro žáky z Horního Vsacka. Školu v Dinotici prodala obec Zbrojovce Jablůnka a byla využita jako rekreační středisko, později jako dřevodílna. Dřevěná budova u továrny byla zbourána a na uvolněném místě byla postavena prodejna potravin. Zděná část školy z roku 1951 slouží po úpravách jako restaurace.

Do funkce ředitele ZDŠ v Halenkově byl ustanoven s účinností od 1. 8. 1967 Karel Vala, zástupcem ředitele byl jmenován Oldřich Pavelka. Došlo ke změně školních obvodů – k Halenkovu připadlo celé údolí Bratřejůvka a Černé až po zastávku Huslenky – Bařiny. Do školy bylo ve školním roce 1967 – 1968 přihlášeno 256 chlapců a 255 dívek, celkem tedy 511 žáků. Žáci byli rozděleni do 18 tříd. Třídu 6. A navštěvovalo 38 žáků, 6. B třídu 37 žáků. Tento počet žáků se už nikdy nedosáhl, nastal postupný úbytek. Ve školním roce 2006 – 2007 chodilo do školy 208 žáků a byli rozděleni do devíti tříd. V době otevření nové školy zde působili ředitel, zástupce ředitele a 22 učitelů. Osm z nich v Halenkově vyučovalo přes třicet let. Od 1. 9. 1968 byl ve školách zaveden pětidenní vyučovací týden s volnými sobotami, tomu předcházelo uzákonění pětidenního pracovního týdne v továrnách. V roce 1974 byla provedena kolaudace pěti bytových jednotek pro učitele, což částečně řešilo problém s dojížděním učitelů do Halenkova. Další čtyři byty pro učitele byly postaveny začátkem 80. let. Ve školním roce 1967 – 1968 bydlelo v Halenkově 13 pedagogických pracovníků, ve školním roce 1984 – 1985 16 učitelů, což bylo nejvíce, a ve školním roce 2006 – 2007 jen pět učitelů. Stravování žáků, učitelů, správních zaměstnanců i učitelů důchodců bylo zajištěno ve školní jídelně, což využívala většina z nich.

Do školy chodily často exkurze začínajících učitelů, učitelů, školských pracovníků, ale i novináři a návštěvy z ciziny. Například ve školním roce 1968 – 1969 si prohlédlo školu, její zařízení a vybavení 18 návštěv. Ve škole se jim líbilo. Ve školním roce 1968 – 1969 ukončil úspěšně dvouleté funkční studium ředitel školy Karel Vala závěrečnou prací s názvem „Péče ředitele o školní tělesnou výchovu“. Práci hodnotil krajský metodik tělesné výchovy z Krajského pedagogického ústavu v Olomouci – Jan Látal. Hodnocení bylo kladné a napsal pochvalný článek v denním tisku. I když byla škola nová, slušně vybavená, neustala snaha o další zlepšování podmínek pro vyučování. Zřizovaly se další odborné pracovny – pro zeměpis, český jazyk, matematiku, ruský jazyk, hudební výchovu, zvláštní tělesnou výchovu. Byly vybudovány skleníky a zúrodňovalo se políčko pro práci na pozemku.

Postupem času se začaly objevovat nedostatky – například plochá střecha v horských podmínkách neplnila dobře svou funkci. Do školy zatékalo; ničily se tak zdi, podlahy a malba tříd a chodeb. Opravy byly málo účinné, takže bylo třeba zbudovat střechu sedlovou. Některá okna byla brzo shnilá a musela se vyměnit, aby nedošlo k úrazu. Nyní jsou vyměněná všechna okna ve třídách i okna šaten u tělocvičny. Schody v budově byly opravovány několikrát. Nejdříve byly terasové, ale kontrola zjistila, že jsou kluzké. Byly tedy polepeny gumou - ale žáci o gumové obložení zakopávali. Guma byla tedy stržena a provedlo se obložení keramickými obklady, které konečně vyhovuje. Vylepšovalo se postupně i školní hřiště – například odvodnění hřiště, zbudování oválné běžecké dráhy s antukovým povrchem, postavení cvičné zdi pro trénink střelby v kopané, antukové hřiště na odbíjenou, travnaté hřiště pro kopanou apod. Základní škola poskytuje základní vzdělání. Kromě základního vzdělání mohli žáci získávat další vědomosti, dovednosti a návyky v nepovinných předmětech a zájmových kroužcích. Ve školním roce 1971 – 1972 byly zřízeny tyto nepovinné předměty: výtvarná výchova pro 3. – 5. ročník, výtvarná výchova pro 6. – 9. ročník, jazyk německý v 7. ročníku, jazyk anglický, praktikum z přírodopisu, praktikum z chemie, sportovní hry pro žáky 6. a 7. tříd, sportovní hry pro žáky 8. a 9. tříd, sportovní hry pro žákyně 6. a 7. tříd, sportovní hry pro žákyně 8. a 9. tříd, pohybové hry pro žáky a žákyně 1. – 5. tříd a zvláštní tělesná výchova pro žáky s vadným držením těla. Dále byly zřízeny kroužky: pěvecký, recitační, fotografický, rybářský, zdravotnický, později turistický a ochránců přírody.

Za čtyřicet let existence ZŠ Halenkov ukončilo školní docházku 1802 žáků. Z tohoto počtu úspěšně vykonalo přijímací zkoušku a bylo přijato na střední nebo učňovskou školu s maturitou přes 600 žáků.

Ve školním roce 1982 – 1983 byl při ZŠ Halenkov založen dětský soubor valašských písní a tanců Kyčera. Uměleckým vedoucím sboru byl Zdeněk Hala, učitel ZŠ Halenkov, choreografem L. Oravec a J. Oravcová, organizačním vedoucím J. Jakeš, o garderobu pečovaly J. Běhálková, L. Marcinová, J. Řepková, A. Kocurková, fotodokumentaci zajišťoval Z. Václavík, hudbu cimbálová muzika Portáš. V souboru tančilo a zpívalo 32 žáků ZŠ Halenkov. Soubor podporovaly místní závody, organizace, škola a nejvíce MNV. Děti v soutěžích národopisných souborů v Zubří, Frýdku – Místku, Rožnově pod Radhoštěm, ve Strážnici i v Polsku. Soubor získal mnohá ocenění. Škoda, že jeho činnost asi po 12 letech ustala. Někteří členové Kyčery tančí v souboru Ovčák, Jasenka, Vsacan. Ve škole je mnoho let v provozu školní družina. Navštěvuje ji až padesát dětí. Mohou si zde vypracovat domácí úkoly, zabývat se turistickou, sportovní či výtvarnou činností. Děti jsou pod dohledem vychovatelek, než se rodiče vrátí ze zaměstnání. Od 1. 9. 1990 byl učební plán rozšířen o výuku nepovinného předmětu náboženství – vyučovalo se v 1. až 8. třídě.

1. 9. 1991 byla zrušena výuka ruského jazyka. Rodiče žádali, aby se jejich děti místo ruštiny učily anglicky. Branná výchova byla zrušena ve všech formách. Byla nahrazena humanitární výchovou. Dvě branná cvičení ve školním roce nahradil pobyt žáků v přírodě. 11. 12. 1992 schválilo Obecní zastupitelstvo v Halenkově žádost ředitele školy Tomáše Talandy o zřízení právní subjektivity pro ZŠ Halenkov. Lyžařský výcvik žáků 7. třídy organizuje ZŠ Halenkov téměř čtyřicet let. Výcvik probíhal u lyžařského vleku v Provazníčku, později na Raškovci. Jen výjimečně se výcvik neuskutečnil pro nedostatek sněhu. Od šedesátých let se provádí výuka základního plavání pro žáky prvního stupně. Škola připravoval tělovýchovné a kulturní akademie, někdy spojené s výstavou výtvarných prací žáků. Děti na akademiích předváděly tělovýchovná cvičení, recitaci, sborový zpěv, scénky, hru na hudební nástroj apod. Od roku 1967 do roku 1987 předvedly děti rodičům 11 akademií. Dál se pokračovat nemohlo i proto, že Lidový dům se přestavoval. 1. června se slaví Mezinárodní den dětí. Učitele připravovali žáky, aby v rámci tohoto dne předvedli veřejnosti, čemu se v tělesné výchově naučili. Takových tělovýchovných odpolední se uskutečnilo čtrnáct.

Žáci ZŠ Halenkov soutěžili ve většině sportovních soutěží a dosahovali solidních výsledků. Třiadvacet 1. míst vybojovali v okresních kolech ve sportovní gymnastice, třináct ve vybíjené, deset v lehké atletice, pět ve šplhu na tyči, čtyři v košíkové – v průběhu čtyřiceti let. Někteří získali 1. místo v okrese i v jiných činnostech – v recitaci, ve fyzikální olympiádě, v technické tvořivosti, v českém jazyce, ve zpěvu. Jsou uvedeny jen ty, o kterých je doklad v kronice školy nebo ve školním časopise. Po třicetiletém provozu byla škola zakryta novu sedlovou střechou, tím byl vyřešen problém se zatékáním do budovy přes často poruchovou rovnou plochou střechu. V roce 1999 byla dokončena přestavba kotelny na plynové topení – přestavbu hradil Obecní úřad Halenkov. Dále bylo zlepšeno vybavení třídy pro výuku informatiky a třída byla připojena na internet. V tělocvičně se měnila luxferová okna za plastové panely. Ve školním roce 2000 – 2001 se obnovovalo vybavení tříd, byla předlážděna příjezdová cesta ke škole a prostor před vchodem do školy. V roce 2002 bylo v učebně informatiky už 15 počítačů a řídící server.

Na konci roku 2003 byla vyměněna okna ve třídách a na chodbách. Díky tomu nedochází ke ztrátám tepla. Pro žáky byl vytvořen oddechový prostor, kde mohou trávit čas o přestávkách nebo volných hodinách.

V roce 2005 bylo zrekonstruováno žákovské sociální zařízení, šatny u vchodu do školy a zakoupen nový výškově stavitelný nábytek do tříd. V letech 2005 – 2007 bylo pořízeno nové vybavení místnosti pro školní družinu, zmodernizována byla učebna fyziky a chemie, do dalších dvou tříd se zakoupil nový výškově stavitelný nábytek. Rekonstrukcí prošla učebna přírodopisu a výtvarné výchovy. Tato zrenovovaná víceúčelová učebna se bude používat pro vyučovací předměty a také jako přednáškový sál pro dvě až tři současně. Zlepšuje se též vybavení kabinetů. V poslední době byl kladen důraz na prevenci sociálně patologických jevů, na problematiku životního prostředí, počítačovou gramotnost a jazykovou vybavenost. Při plnění svého poslání spolupracuje škola s dalšími subjekty. Nejvýznamnější je spolupráce školy s obecním úřadem, velmi dobrá je spolupráce se sborem dobrovolných hasičů, místní knihovnou, pedagogicko – psychologickou poradnou, TJ Tatran Halenkov, policií ČR, dětským lékařem, farností v obci, místními podnikateli a Drobnými službami Halenkov. V neděli 20. srpna 1967 proběhlo slavnostní otevření nové Základní devítileté školy v Halenkově. Při této příležitosti se uskutečnilo slavnostní zasedání MNV, učitelů a pozvaných hostů v nové školní tělocvičně. Na čelní stěně byla napsána pouhá tři slova Jana Ámose Komenského: „ŠKOLA – DÍLNA LIDSKOSTI.“

Ať tato slova platí pro halenkovskou školu i v letech budoucích.

Mgr. Josef Václavík